خدمات

بخش داخلی:

تأمین ملاس جهت خوراک دام و طیور

کارخانه های الکل کشی

کارخانجات خمیر مایه

خدمات داخلی:

خدمات داخلی شرکت به دو صورت فله ای (باز) و در شکل بسته بندی ارائه می گردد.

بخش بازرگانی:

صادرات و واردات ملاس نیشکر

صادرات در دو نوع فله (باز) و بسته بندی

واردات به صورت فله ای (باز)